Avicenna Journal of Clinical Medicine - بررسی همبستگی بین آگاهی و عملکرد سرپرستاران در مورد روشهای برقراری ارتباط با پرسنل بخشهای بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان درسال 75
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 1056 از پایگاه Avicenna Journal of Clinical Medicine. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( s_journal@umsha.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی