دوره 4، شماره 1 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 1375 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4522 مشاهده)

          این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی است که با هدف بررسی همبستگی بین آگاهی و عملکرد سرپرستاران در مورد روشهای برقراری ارتباط با پرسنل بخشهای بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان انجام گرفت.

         جامعه پژوهش در این مطالعه کلیه سرپرستاران بخشها می باشند (جمعا"41 نفر) که در زمان انجام پژوهش با سمت سرپرستار در بخشها اشتغال بکار داشته و حداقل به مدت 6 ماه سابقه خدمت در سرپرستاری داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بسته بود.

         در این پژوهش از آمار توصیفی جهت تنظیم جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی استفاده شد و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری Z جهت تعیین ارتباط بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. بین میزان آگاهی و چگونگی عملکرد ، همبستگی ضعیف (04/0=r) وجود داشت ، آزمون آماری Z نیز همبستگی معنی داری بین دو متغیر فوق نشان نداد.

واژه‌های کلیدی: آگاهی / ارتباط / سرپرستاری
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.