دوره 23، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائیز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 202-206 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/hums-230311


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی همدان ، marjan_0084@yahoo.com
چکیده:   (1827 مشاهده)

هــدف: ســردرد پــس از پارگــی دورا عارضــه نســبتاً شــایع بعــد از بیهوشــی اســپاینال و اپیــدورال، میلوگرافــی و
لومبــار پانکچــر میباشــد. هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن تأثیــر تکنیــک جریــان مخالف در پیشــگیری از ســردرد
پــس از پارگــی دورا در جراحــی ســزارین تحــت بیهوشــی اســپاینال میباشــد.
روش کار: در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی ســاده یــک ســو کــور، بیمــاران بــه دو گــروه مداخلــه و
کنتــرل تقســیم شــدند. هــر گــروه شــامل 120 بیمــار بــود. در گــروه مداخلــه 3 ســی ســی مارکائیــن 5/ 0 درصــد
بــا 1 ســی ســی فنتانیــل ترکیــب شــد کــه 3 ســی ســی آن بــا ســوزن اســپاینال کوئینکــه شــماره 24 در فضــای
ســاب آراکنوئیــد تزریــق و همزمــان بــا عقــب کشــیدن ســوزن 1 ســی ســی از دارو در مســیر تزریــق گردیــد. در
گــروه کنتــرل فقــط 3 ســی ســی از ایــن ترکیــب در فضــای ســاب آراکنوئیــد تزریــق شــد و هنــگام عقب کشــیدن
ســوزن دارو در مســیر تزریــق نشــد. ســپس در فواصــل 6، 12، 18، 24، 48 و 72 ســاعت پــس از عمــل از بیمــاران
در خصــوص ایجــاد ســردرد ســؤال شــد و در صــورت ســردرد شــدت آن بــا مقیــاس ســنجش عــددی ارزیابــی
گــردد. در نهایــت اطلاعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم افــزار SPSS و بــا آزمونهــای آمــاری تــی، مــن ویتنــی و
مجــذورکای تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا: فراوانــی رخــداد ســردرد در گــروه مداخلــه 5/2 درصــد و در گــروه کنتــرل 2/9 درصــد بــود
)028/ 0 = P(. میانگیــن شــدت ســردرد در گــروه مداخلــه 21/3 ± 66/5 و در گــروه کنتــرل 89/2 ± 18/5
آنالیــز شــد ) 1 = P(. میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل 95/5 ± 26/29 و گــروه مــورد 58/5 ± 89/27 بــود
)066/ 0 = P(. میانگیــن ســن افــراد مبتــلا بــه ســردرد در گــروه مداخلــه 05/3 ± 66/24 و در گــروه کنتــرل
54/6 ± 72/29 آنالیــز گردیــد )23/ 0 = P(. ایــن مطالعــه نشــان داد افــراد مبتــلا بــه ســردرد در مقایســه بــا

 

متن کامل [PDF 170 kb]   (576 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |