دوره 24، شماره 4 - ( مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 277-284 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان، همدان، ایران. ، mohammad.arabestani@gmail.com
چکیده:   (1315 مشاهده)
سابقه و هدف: بتالاکتاماز نوع AmpC در گروه C Amber Class قرار می‌گیرد و شامل: CIT،EBC ،
MOX،FOX ،DHA  و ACC می‌باشد. حضور فعال این ژن‌های پلاسمیدی در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا منجر به مقاومت به طیف بسیار وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌های مختلف شده است. در این ‌راستا هدف از مطالعه حاضر، تعیین حداقل غلظت مهاری نسبت به گروه‌های مختلف آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا حامل AmpC و بررسی الگوی ارتباط آن‌ها می‌باشد.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه توصیفی، حداقل غلظت مهاری 95 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از نوارهای E-test آنتی‌بیوتیک‌های سفوکسیتین، سفپودوکسیم، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، کولیسیتین، آزترئونام و سفتریاکسون (ساخت شرکت Liofilchem، ایتالیا) مشخص گردید. همچنین، به‌منظور تکثیر و شناسایی ژن‌های پلاسمیدی، روش Multiplex PCR مورد استفاده قرار گرفت و از آزمون آماری Chi-Square برای تعیین ارتباط بین متغیرها بهره گرفته شد.
یافته‌ها: از 95 ایزوله سودوموناس آئروژینوزای مورد بررسی، 95 ایزوله (100 درصد) به سفوکسیتین، 79 ایزوله (5/83 درصد) به سفپودوکسیم، 2 ایزوله (1/2 درصد) به سفتازیدیم، 87 ایزوله (57/81 درصد) به سفتریاکسون و 22 ایزوله (15/23 درصد) به آزترئانوم مقاومت داشتند؛ اما هیچ‌یک از ایزوله‌ها به کولیستین مقاوم نبودند. علاوه‌براین، 21 ایزوله (1/22 درصد) دارای ژن FOX، 13 ایزوله (57/11 درصد) دارای ژن AAC، 7 ایزوله (36/7 درصد) دارای ژن MOX، 4 ایزوله (21/4 درصد) دارای ژن CIT، 2 ایزوله (1/2 درصد) دارای ژن DHA و 1 ایزوله (05/1 درصد) دارای ژن EBC بودند. شایان ‌ذکر است که ارتباط معناداری بین حضور ژن‌های پلاسمیدی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی به‌دست آمد (سطوح معناداربودن 05/0P).
نتیجه‌گیری: حضور ژن‌های کد‌کننده آنزیم AmpC می‌تواند زمینه مناسبی را برای بروز مقاومت به طیف گسترده‌ای از آنتی‌بیوتیک‌ها فراهم کند.

 
متن کامل [PDF 768 kb]   (429 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |