دوره 24، شماره 4 - ( مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 291-298 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گــروه هوشبری، دانشــکده پیراپزشـکی، دانشـگاه علـوم ‌پزشـکی همـدان، همـدان، ایـران. ، n.alipour@umsha.ac.ir
چکیده:   (1236 مشاهده)
سابقه و هدف: اضطراب قبل از عمل جراحی بر نتیجه بیهوشی و جراحی مؤثر می‌باشد. هیپوتانسیون از عوارض شایع و مهم پس از بی‌حسی نخاعی است که می‌تواند موجب تأخیر در ترخیص از ریکاوری، افزایش طول مدت بستری و هزینه درمانی گردد. در این ‌‌راستا هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر اضطراب قبل و حین عمل بر تغییرات همودینامیک ناشی از بی‌حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین می‌باشد.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعهبه‌صورت  توصیفی- تحلیلی بود و روی 100 بیمار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1395 با روش نمونه‌گیری دردسترس انجام شد. به‌منظور ارزیابی اضطراب قبل و حین عمل به‌ترتیب از پرسشنامه Spielberger و مقیاس دیداری استفاده شد و بی‌حسی اسپاینال با استفاده از بوپیواکائین 10 ‌میلی‌گرم و فنتانیل 25 ‌میکروگرم صورت گرفت. افزون‌براین فشار خون و ضربان قلب در ابتدا، حین جراحی و ریکاوری اندازه‌گیری گردید و افت فشار خون با استفاده از پروتکل استاندارد (بولوس مایع و افدرین) تحت‌ درمان قرار گرفت. از سوی ‌دیگر اثر اضطراب کم، متوسط و بالا در داده‌ها مورد ‌بررسی قرار گرفت و داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری
SPSS 18 و از طریق آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، Chi-Square و آزمون دقیق Fisher تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین تعداد بیماران از نظر سطح اضطراب در گروه متوسط قرار دارند. همچنین، بررسی ارتباط بین متغیرها حاکی از آن بود که بین اضطراب آشکار و پنهان و هیپوتانسیون و برادیکاردی، ارتباط معناداری وجود ندارد (05/0P). بین اضطراب حین عمل و هیپوتانسیون (275/0P=) و برادیکاردی (404/0P=) نیز ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان گفت که اضطراب قبل و حین عمل، تأثیری بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت بی‌حسی نخاعی ندارد.
متن کامل [PDF 680 kb]   (346 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |