تشکيلات اين نشريه در حال حاضر عبارتست از :

صاحب امتياز : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

مدير مسئول : دكتر سید حبیب الله موسوی بهار

سردبير :  دکتر سید حمید هاشمی

مدير اجرائي : مسعود کورکي

اعضاء هيأت تحريريه : 

دكتر فريد ابوالحسني شهرضا (دانشيـار گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي تهـــران)
دكتر محمدمهدی افتخاریان (استاديار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشكي همدان)
دكتر سعيد بشيريان (استاديار گروه بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي همــدان)
دكتر محمدمهدي تقديري (استاد گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ساسان توانا (استاديـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی)
دكتر عليرضا جانبخش (دانشيار گروه بيماريهاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه)
دكتر اسماعيل حاجي نصرالله (دانشيار گروه جراحي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر بهنام حشمتیان (دانشيار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشكي ارومیه)
دكتر علیرضا خلج (دانشيار گروه جراحی دانشگاه شاهد)
دكتر فاطمه زراعتی (دانشيار گروه فارماکولوژی دانشگاه علــوم پزشكي همدان)
دكتر محمدرضا سياوشي (دانشيار گروه انگل شناسي انستيتو پاستور)
دكتر فاطمه شبيري (دانشيار گروه مامائي دانشگاه علوم پزشكي همـــدان)
دكتر ايرج صديقي (دانشيار گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر عليرضا ظهيرالدين (استاد گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر حميدرضا عبدالصمدي (استاد گروه تشخيص و بيماريهاي دهان دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر مليحه عرب (استاد گروه زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر محمد يوسف عليخاني (دانشيار گروه ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر محمد فلاح (استاد گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر كورش قره گزلي (دانشيار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر علي قلعه ايها (دانشيـار گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر محمدمهدي قيامت (دانشيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر منوچهر كرمي (استاديار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر شاهین کسرایی (استاد گروه ترمیمی دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر محمدتقي گودرزي (استاد گروه بيوشيـــمي دانشگاه علوم پزشكـي همدان)
دكتر حسين محجوب (استاد گـــروه آمار زيستـي دانشگاه علوم پزشكي همــــدان)
دكتر سيدمحمدحسين مدرسي (دانشيار گروه ژنتيك دانشگاه علوم پزشكـي تهـران)
دكتر ابوالفضل مهدي زاده (استاد گروه زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكـــي تهران)
دكتر ابراهيم نادي (استاد گروه داخلـــي دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر بهشاد نقش تبریزی (دانشیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي همدان)
دكتر بهروز نقیلی (استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشكي تبریز)

 

ويراستاران : دکترمهرانگیز وهابیان،مسعود کورکی

ناشر: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

محل نشــر : همدان ـ مقابل پارك مردم ـ دانشگاه علوم پزشكي همدان ـ حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ـ تلفن 8380717 3- 081

                                        E - mail : Pazhoheshi@umsha.ac.ir

حمايت علمي و تأمين اعتبار مالي نشريه :حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

 
 تعداد بازدید امروز : 61
 تعداد بازدید تاکنون : 2592