تشکيلات اين نشريه در حال حاضر عبارتست از :

صاحب امتياز : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

مدير مسئول : دكتر سید حبیب الله موسوی بهار

سردبير :  دکتر سید حمید هاشمی

مدير اجرائي : مسعود کورکي

اعضاء هيأت تحريريه : 

دكتر حسن آقاجانـــــي (استاديار گروه قلب و عروق دانشگاه علــوم پزشكي تهران) دكتر فريـــد ابوالحسني شهرضا (دانشيـار گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي تهـــران) دکتر سعید بشیریان (استاديار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علــوم پزشكي همدان) دكتــــر پرويز ترك زبان (دانشيـــــار گروه پريودنتيكس دانشگاه علوم پزشكي همدان) دكتر محمدمهدي تقديـــري (دانشيار گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی) دكتر عليرضا جانبخش (دانشيار گروه بيماريهاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه) دكتر اسماعيل حاجي نصرالله (دانشيار گروه جراحي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) دكتر محمدرضا سياوشـــي (دانشيار گروه انگل شناسي انستيتو پاستور) دكتر فاطمه شبيـري  (دانشيار گروه مامائي دانشگاه علوم پزشكي همـــدان)  دكتر ايرج صديقـــي (دانشيار گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي همدان)دكتر عليرضا ظهيرالدين(استاد گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) دكتر حميدرضا عبدالصمدي  (دانشيار گروه تشخيص و بيماريهاي دهان دانشگاه علوم پزشكي همدان) دكتر مليحه عرب (استاد گروه زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) دكتر محمد يوسف عليخاني (دانشيار گروه ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي همدان) دكتر محمود فرشچيان (استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي همدان) دكتر كورش قره گزلي(دانشيار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) دكتر علي قلعه ايها (دانشيـار گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان) دكتر محمدمهدي قيامت(دانشيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) دكتر منوچهر كرمي(استاديار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي همدان) دكتر محمدتقــــي گودرزي (استاد گروه بيوشيـــمي دانشگاه علوم پزشكـي همدان) دكتر حسين محجـــوب (استاد گـــروه آمار زيستـي دانشگاه علوم پزشكي همــــدان) دكتر سيدمحمدحسين مدرسـي (دانشيار گروه ژنتيك دانشگاه علوم پزشكـي تهـران) دكتر ابوالفضل مهــــدي زاده (استاد گروه زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكـــــي ايران) دكتر ابراهيـــــم نادي (استاد گروه داخلـــي دانشگاه علوم پزشكي همــــدان) دكتر بهشـــاد نقش تبريـــزي (دانشيار گـروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي همـدان) دكتر بهروز نقيلي (استاد گروه بيماريهاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي تبريز )

 

ويراستاران : دکترمهرانگیز وهابیان،مسعود کورکی

ناشر: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

محل نشــر : همدان ـ مقابل پارك مردم ـ دانشگاه علوم پزشكي همدان ـ حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ـ تلفن 8380717 3- 081

                                        E - mail : Pazhoheshi@umsha.ac.ir

حمايت علمي و تأمين اعتبار مالي نشريه :حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي همدان

 

 
 تعداد بازدید امروز : 3
 تعداد بازدید تاکنون : 6294