بررسي اثرات هورمون رشد بر اختلالات ايجاد شده در فعاليت بافت بيضه موش صحرايي توسط داروي متوتراكسات
 

  
نویسندگان : دكتر آرش خاكي ، دكتر حامد صراطي نوري ، دكتر يدالله آذرمي ، دكتر محمد نوري ، دكتر امير افشين خاكي ، دكتر ليلا روشنگر
     
 
چکیده :

مقدمه و هدف: داروي متوتراکسات جزو داروهايي است كه در شيمي درماني تومورهاي مختلف ودر درمان بيماريهاي التهابي كاربرد وسيعي دارد. هدف از اين مطالعـه تعيين نقش هورمون رشد دربافت بيضه(بويژه اسپرماتوژنز) پس ازتجويز داروي متوتراکسات و يا همراه آن درموش صحرايي مي باشد.

مواد و روش‌ كار: در اين مطالعه تجربي 50 سر موش صحرايي نژاد ويستار، به پنج گروه كنترل(10=n) و تحت مطالعه(40=n) تقسيم شدند. گروه تحت مطالعه اول به مدت 28 روز هورمون رشد را به ميزان mg/kg3/0،گروه دوم به مدت چهارهفته و هرهفته يكبار متوتراکسات به ميزان  mg/kg1 ،تزريق داخل صفاقي و گروه سوم همزمان با متوتراکسات (هرهفته mg/kg1) هورمون رشد را نيز به ميزانmg/kg3/0از روز اول تا روز 28 و گروه چهارم از روز اول تاروز 14،متوتراکسات به ميزان mg/kg 1 در هر هفته و از روز 14 تا روز 28 هورمون رشدرا به ميزان mg/kg3/0به صورت داخل صفاقي دريافت نمودند. به گروه كنترل سرم سالين نرمال به مدت 28 روز بصورت داخل صفاقي تزريق گرديد.درروزهاي 14و28 بافت بيضه به همراه اپيديديم جهت مطالعات جداسازي گرديدند.نتايج بدست آمده با استفاده از آزمون آماري ANOVA مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

نتايج : اين مطالعه نشان داد كه داروي متوتراکسات داراي اثرات مخرب برروي بافت بيضه وفرايند اسپرماتوژنز درگروههاي تحت درمان درمقايسه با گروه كنترل (P<0.05) بوده و تجويز هورمون رشد بصورت همزمان و يا بعد از اتمام پروسه درماني ميتواند اثرات ترميمي در بافت بيضه و فرايند اسپرماتوژنز داشته باشد. به همين ترتيب اين مطالعه نشان داد که تاثير تجويز هورمون رشد بعد از اتمام پروسه درماني با متوتراکسات تاثير بيشتري نسبت به تجويز همزمان آن دارد.(P<0.05)

نتيجه نهائي: يافته ها نشان داد كه هورمون رشد داراي اثرات ترميمي در بافت بيضه پس از درمان با متوتراکسات است، لذا تجويز آن بعد از اتمام دوره درماني در بيماران سرطاني ميتواند درکاهش ميزان نا باروريها موثر باشد.کلمات کلیدی :   اسپرماتوژنز / بيضه / متوتراكسات / موش / هورمون رشد
شماره صفحه :   40

Survey of Growth Hormone Effects on Methotrexate Side Effects in Rat Testis
 

  
Authors : A. Khaki, D.V.M ,Ph.D.; H. Serati Nori, D.V.M.; Y. Azarmi, Ph.D.; M. Nori, Ph.D.; A.A. Khaki, Ph.D.; L. Roshangar, Ph.D.
     
Abstract :

Introduction & Objectives: Methotrexate (MTX) is a chemotherapeutic agent that used for the treatment of a variety of tumors and inflammatory diseases. The aim of this study was planed to see the role of human growth hormone (hGH) on testis recovery after treatment with MTX in rat.

Materials & Methods: In this experimental study the fifty male wistar rat were selected and randomly divided into five groups; control (n=10) and test (n=40). Hormone grope was received 0.3mg/kg hGH (IP) for 28 consequence day, drug group was received 1mg/kg MTX (IP) per week for four consequence week, protective group was received 0.3mg/kg hGH (IP) for 28 consequence day plus1mg/kg MTX (IP) per week for four consequence week and treatment group was received 1mg/kg MTX (IP) per week for two consequence week with 0.3mg/kg hGH (IP) for14 consequence day, however the control group just received vehicle (IP). In 14 and 28 day the testis tissue of rat in whole groups were removed and sperm was collected from epididymis then prepared for analysis. The statically analysis was ANOVA test.

Results: This study was confirmed MTX had destructive effects in testis germinal cells and rate of spermatogenesis was decreased (P<0.05) as compared with control group, and HGh had treatment effects in degenerative seminiferous epithelium and improve spermatogenesis (P<0.05) as compared in other groups.

Conclusion: Since in our study hGH had recovery effect on spermatogenesis cycle after treatment with MTX, and it can not have useful effect if only prescript in chemotherapy period   than consequently hGH inducement is suitable for sperm health ability parameters after chemotherapy in patient.Keywords :   Hormone, Growth/ Methotrexate / Rats / Spermatogenesis / Testis
Page :   9

دریافت فایل مقاله

 

 
 تعداد بازدید امروز : 5
 تعداد بازدید تاکنون : 2703