مطالعه مورد ـ شاهدي عوامل موثر بر ميگرن و سردرد تنشي در دانش آموزان دبستاني شهر شيراز
 

  
نویسندگان : دكتر سيدمحمدتقي آيت اللهي ، احمد خسروي
     
 
چکیده :

          سردرد يك مشكل شايع در دوران كودكي است. اكثر مطالعات انجام گرفته در خصوص سردرد از جنبه هاي توصيفي برخوردار بوده و به بررسي شيوع انواع مختلف سردرد پرداخته اند. به همين دليل و به منظور تعيين نقش عوامل مؤثر بر ميگرن و سردرد تنشي در دانش آموزان دبستاني مطالعه‌ حاضر بصورت مورد ـ شاهدي انجام شده است.

          در پژوهش حاضر ابتدا 2226 دانش آموز دبستاني (13 ـ 6 سال) از بين چهار ناحيه آموزش و پرورش شيراز به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابتدا دانش آموزان بر اساس معيارهاي انجمن بين المللي سردرد غربال شده و سپس افراد مشكوك توسط پزشك متخصص تحت معاينه باليني قرار گرفتند. در اين مرحله 38 دانش آموز مبتلا به ميگرن (7/1 درصد) و 122 دانش آموز   (5/5 درصد) مبتلا به سردرد تنشي تشخيص داده شدند. در اين مطالعه هر مورد مبتلا به ميگرن با 3 شاهد و هر مورد مبتلا به سردرد تنشي با 2 شاهد از نظر مدرسه، سن و جنس جور شده و مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به نحوه جورسازي، مدل رگرسيوني لجستيك شرطي مورد استفاده قرار گرفت.

          نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه سابقه مثبت خانوادگي و الگوي خواب غيرطبيعي بعنوان مهمترين عوامل خطر براي مبتلايان به ميگرن و سردرد تنشي مي باشند. بطوريكه سابقه خانوادگي مثبت شانس ابتلا به ميگرن و سردرد تنشي را به ترتيب    4/8 (4/25-8/2: CI 95%) و 9/2 (9/4-7/1: CI 95% ) برابر افزايش مي دهند. علاوه بر آن الگوي خواب غير طبيعي شانس ابتلا به ميگرن و سردرد تنشي را به ترتيب برابر با 6/5 (8/20-3/1 :CI 95%) و 4/4(4/8-2/2 :CI 95%) افزايش مي دهند. همچنين نسبت شانس ابتلا به ميگرن و سردرد تنشي براي بيماريهاي آتوپيك (آسم، رنيت، كهير و اگزما) برابر 4/15 و 1/2 گزارش شده است. وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي، دست برتري، تغذيه با شير مادر، نحوه مطالعه، زمينه خانوادگي و نحوه زايمان كودك با انواع سردرد رابطه معني داري را نشان نمي دهند.

          نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه ميگرن بعنوان يك بيماري ارثي همچنان مطرح است، در حاليكه رابطه نشان داده شده در مبتلايان به سردرد تنشي احتمالاً بيشتر نشان دهنده وجود تنش در خانواده دانش آموز مي باشد. همچنين الگوي خواب طبيعي مي تواند نقش موثري در تسكين درد در انواع سردرد داشته باشد و در پيشگيري از حملات سردرد مؤثر واقع شود.کلمات کلیدی :   دانش آموزان / سردرد تنشي / عوامل اجتماعي ـ اقتصادي / ميگرن
شماره صفحه :   37

A Case-Control Study of Migraine and Tension-Type Headache’s Risk Factors Among Shiraz Schoolchildren
 

  
Authors : S.M.T. Ayatollahi , Ph.D. ; A. Khosravi , M.S.
     
Abstract :

Studies of headache risk factors are numerous but their results are based on clinics and hospitals. Few data have been reported in children. No data are available regarding migraine and tension-type headache risk factors among Iranian children. Therefore we determined the sociodemographic risk factors of migraine and tension-type headaches and their correlations in schoolchildren.

This study was a matched case-control method using the prevalence study data. The subjects were the patients with migraine and tension-type headache diagnosis (38 schoolchildren with migraine and 122 with tension-type headache). Each case was matched by school, sex and age, for migraine cases three controls and for tension-type headache cases two controls who had never been diagnosed as migraine or tension-type headache were chosen. Cases and controls for migraine and tension-type
   headache were compared separately for family history of headache , atopic diseases, sleep disorders and socioeconomic class. Conditional logistic regression was used for data analysis.

Odds ratio for migraine in schoolchildren who had positive family history of headache was 8.4 (95% CI, 2.8 to 25.4) and for tension-type headache was 2.9 (95% CI, 1.7 to 4.9). The odds ratios for migraine and tension-type headache in students who had abnormal sleeping pattern were 5.6 (95% CI, 1.3 to 20.8) and 4.4 (95% CI, 2.2 to 8.4) times higher than those with normal sleeping pattern. OR of migraine and tension-type headache for atopic diseases were estimated as 15.4, 2.05, respectively. Migraine and tension-type headache were not significantly associated with other factors.

It is concluded that family history of headache and sleep disorders had most significant effects on occurrence of migraine and tension-type headache in school children.Keywords :   Migraine/ Students / Socioeconomic Factors/ Tension Headache
Page :   68

دریافت فایل مقاله

 

 
 تعداد بازدید امروز : 47
 تعداد بازدید تاکنون : 2961