اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي، مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت
 

  
نویسندگان : دكتر محمدحسين آبنوسي ، دكتر ملك سليماني مهرنجاني، دكتر حميدرضا مؤمني ، دكتر مجيد مهديه نجف آبادي، الهام شجاع فر ، مژگان براتي
     
 
چکیده :

مقدمه و هدف: سديم آرسنيت به عنوان يك آلاينده زيست محيطي در هوا ، آب و پوسته زمين وجود دارد و سلامتي انسان را تهديد مي كند. هدف از اين مطالعه تعيين اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي و مورفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت مي باشد.

روش كار: در اين مطالعه تجربي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت در محيط كشت DMEM حاوي  FBS ? 15 و پني سيلين-استرپتومايسين تا مرحله پاساژ سوم رشد داده شد. سپس سلول ها با سديم آرسنيت (0، 1/0، 5/0، 5/2، 5/12 و 20 ميكرومولار ) در 48 و 36، 24 ، 12 ساعت تيمار شد. قدرت زيستي سلول ها با رنگ آميزي تريپان بلو و تست MTT بررسي و سپس دز 1/0 ميكرومولار و مدت زمان تيمار 36 ساعت براي ادامه مطالعه انتخاب شد. مورفولوژي سلول ها با رنگ آميزيهاي هوخست، پروپيديوم آيودايد و آكريدين اورنژ و همچنين تغييرات پروفيل پروتئين سلولها توسط الكتروفورز مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و توسط آزمونهاي آماري ANOVA يكطرفه و دوطرفه آناليز گرديد.

نتايج: بر اساس آناليز واريانس دوطرفه داده ها، اثر متقابل و همزمان دز مصرفي سديم آرسنيت و زمان تيمار باعث کاهش معني دار قدرت زيستي سلولهاي مزانشيم مغز استخوان رت شد (P<0.001). آناليز واريانس يک طرفه دادهها نشان داد که قدرت زيستي سلولها از دز 1/0 ميکرومولار در زمان 36 ساعت به بعد در همه زمانهاي تيمار نسبت به کنترل
داراي تفاوت معني دار بود (
p<0.05). تغييرات مورفولوژيک شامل متراكم شدن و تغيير شكل هسته، تخريب غشاء و چروکيدگي سيتوپلاسم مشاهده شد. علاوه بر آن نمايه پروتئيني سلول هاي تحت تيمار نيز نسبت به كنترل تغييرات آشكاري را نشان داد.

نتيجه نهائي: مسموميت با سديم آرسنيت باعث تغيير در مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلولهاي مزانشيم مغز استخوان رت مي شود و کاهش معني دار قدرت زيستي اين سلولها وابسته به دز و زمان مي باشدکلمات کلیدی :   سلولهاي بنيادي مزانشيم / سديم آرسنيت / شكل شناسي / قابليت حيات / موش
شماره صفحه :   24

Effect of Sodium Arsenite on Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells: Cells Viability and Morphological Study
 

  
Authors : M.H. Abnosi, Ph.D.; M. Soleimani Mehranjani, Ph.D. ; H.R. Momeni, Ph.D.; M. Mahdieh Najafabadi, Ph.D. ; E. Shojafar, M.Sc. ; M. Barati, M.Sc.
     
Abstract :

Introduction & Objective: Sodium arsenite as an environmental pollutant being found in the air, water, and earth crust threats the human beings' health. The aim of this study was to investigate the effect of sodium arsenite on viability and morphology of mesenchymal stem cells in rat bone marrow.

Materials & Methods: In this exprimental study the cells were extracted in DMEM containing 15% FBS and Pen/Strep until the 3rd passage then treated with 0, 0.1, 0.5, 2.5, 12.5 and 20 µM of sodium arsenite for 12, 24, 36 and 48 hrs. Viability of the cells was carried out with trypan blue and MTT staining, then 0.1 µM and 36 hrs treatment was selected for further investigations. Morphology of the cells was studied using fluorescent dye (Hochest, propidium iodide and acridine orange as well as protein profile of the cells were studied using SDS-PAGE. Data was analyzed using one and two way ANOVA.

Results: Based on the two way ANOVA, cumulative effect of treatment time and used dosage caused highly significant reduction (p<0.001) in viability of rat bone marrow mesenchymal stem cells. One way ANOVA indicated that the viability of the cells reduced significantly (p<0.05) from 0.1 µM of sodium arsenite on wards in all the treatment time. Morphological changes including condensation and deformation of the nuclei, membrane disruption, and shrinkage of cytoplasm were also observed.

Conclusion: Sodium arsenite toxicity caused morphological and protein profile changes as well as dose and time dependent reduction in viability of rat bone marrow mesenchymal stem cellsKeywords :   Mesenchymal Stem Cells / Morphology / Rat / Sodium Arsenite / Viability
Page :   10

دریافت فایل مقاله

 

 
 تعداد بازدید امروز : 4
 تعداد بازدید تاکنون : 1097