مجله پزشکی بالینی ابن سینا- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از این پس مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با نام جدید مجله پزشکی بالینی  ابن سینا منتشر می شود


 صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان 
مدیر مسئول: پروفسور سیدحبیب الله موسوی بهار           سردبیر: پروفسور سیدحمید هاشمی          مدیر اجرائی: مسعود کورکی

ناشر: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ع. پ. همدان                       دوره انتشار: فصلنامه                          تیراژ: نشر الکترونیکی
 ویراستاری و خدمات کامپیوتری: مؤسسه ضامن سلامتی        


دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 79386 از امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

دارای رتبه علمی پژوهشی شماره 5/5313/پ مورخ 76/5/12 از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.-2.-2.fa
برگشت به اصل مطلب