مجله پزشکی بالینی ابن سینا- هیات تحریریه و مدیریت
تشکیلات مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب