یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ بهار 3-1401 - شماره پیاپی : 103) - 8 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 102) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ پاییز 9-1400 - شماره پیاپی : 101) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ تابستان 6-1400 - شماره پیاپی : 100) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ بهار 3-1400 - شماره پیاپی : 99) - 9 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 98) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 9-1399 - شماره پیاپی : 97) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 96) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ بهار 3-1399 - شماره پیاپی : 95) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 12-1398 - شماره پیاپی : 94) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 9-1398 - شماره پیاپی : 93) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 92) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ بهار 3-1398 - شماره پیاپی : 91) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 90) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 9-1397 - شماره پیاپی : 89) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 88) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ بهار 3-1397 - شماره پیاپی : 87) - 10 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 4 (مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 86) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 3 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پاییز 9-1396 - شماره پیاپی : 85) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 2 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 84) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 1 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1396 - شماره پیاپی : 83) - 12 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 82) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائیز 9-1395 - شماره پیاپی : 81) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1395 - شماره پیاپی : 80) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1395 - شماره پیاپی : 79) - 12 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 78) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاییز 9-1394 - شماره پیاپی : 77) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1394 - شماره پیاپی : 76) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1394 - شماره پیاپی : 75) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پيوست بهار 3-1394) - 1 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1393 - شماره پیاپی : 74) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1393 - شماره پیاپی : 73) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1393 - شماره پیاپی : 72) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1393 - شماره پیاپی : 71) - 12 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1392 - شماره پیاپی : 70) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1392 - شماره پیاپی : 69) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 68) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1392 - شماره پیاپی : 67) - 12 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1391 - شماره پیاپی : 66) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1391 - شماره پیاپی : 65) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 64) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1391 - شماره پیاپی : 63) - 12 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1390 - شماره پیاپی : 62) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1390 - شماره پیاپی : 61) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1390 - شماره پیاپی : 60) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1390 - شماره پیاپی : 59) - 10 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1389 - شماره پیاپی : 58) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1389 - شماره پیاپی : 57) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1389 - شماره پیاپی : 56) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1389 - شماره پیاپی : 55) - 10 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1388 - شماره پیاپی : 54) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1388 - شماره پیاپی : 53) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1388 - شماره پیاپی : 52) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1388 - شماره پیاپی : 51) - 10 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1387 - شماره پیاپی : 50) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1387 - شماره پیاپی : 49) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1387 - شماره پیاپی : 48) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1387 - شماره پیاپی : 47) - 13 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1386 - شماره پیاپی : 46) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1386 - شماره پیاپی : 45) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1386 - شماره پیاپی : 44) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1386 - شماره پیاپی : 43) - 12 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1385 - شماره پیاپی : 42) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1385 - شماره پیاپی : 41) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1385 - شماره پیاپی : 40) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1385 - شماره پیاپی : 39) - 12 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1384 - شماره پیاپی : 38) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1384 - شماره پیاپی : 37) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1384 - شماره پیاپی : 36) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1384 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1383 - شماره پیاپی : 34) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1383 - شماره پیاپی : 33) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1383 - شماره پیاپی : 32) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1383 - شماره پیاپی : 31) - 12 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1382 - شماره پیاپی : 30) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1382 - شماره پیاپی : 29) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1382 - شماره پیاپی : 28) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1382 - شماره پیاپی : 27) - 12 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1381 - شماره پیاپی : 26) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پاییز 9-1381 - شماره پیاپی : 25) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1381 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1381 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1380 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1380 - شماره پیاپی : 21) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1380 - شماره پیاپی : 20) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1380 - شماره پیاپی : 19) - 12 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1379 - شماره پیاپی : 18) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1379 - شماره پیاپی : 17) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1379 - شماره پیاپی : 16) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1379 - شماره پیاپی : 15) - 11 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1378 - شماره پیاپی : 14) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1378 - شماره پیاپی : 13) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1378 - شماره پیاپی : 12) - 11 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1377 - شماره پیاپی : 11) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1377 - شماره پیاپی : 10) - 10 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1376 - شماره پیاپی : 9) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1376 - شماره پیاپی : 8) - 10 مقاله

سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1375 - شماره پیاپی : 7) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1375 - شماره پیاپی : 6) - 10 مقاله

سال 1374
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1374 - شماره پیاپی : 5) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1374 - شماره پیاپی : 4) - 10 مقاله

سال 1373
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1373 - شماره پیاپی : 3) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1373 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله

سال 1372
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1372 - شماره پیاپی : 1) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پزشکی بالینی ابن سینا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Avicenna Journal of Clinical Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb