مجله پزشکی بالینی ابن سینا- فرم پاسخ به داوران
فرم پاسخ به داوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/2 | 


فرم پاسخ به نظرات داوران 
  
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.115.26.fa
برگشت به اصل مطلب