دوره 23، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائیز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 206-202 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karkhanehie B, Farhadian M, Lashgary M. Evaluation of the "Reverse Flow" Technique in Prevention of Post Dural Puncture Headache in Cesarean Section Under Spinal Anesthesia. Avicenna J Clin Med 2016; 23 (3) :202-206
URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1356-fa.html
کارخانه ای بهروز، فرهادیان مریم، لشگری مرجان. بررسی تأثیر تکنیک جریان مخالف در پیشگیری از سردرد پس از پارگی دورا در جراحی سزارین تحت بیهوشی اسپاینال. مجله پزشكي باليني ابن سينا. 1395; 23 (3) :202-206

URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1356-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، marjan_0084@yahoo.com
چکیده:   (4638 مشاهده)

هــدف: ســردرد پــس از پارگــی دورا عارضــه نســبتاً شــایع بعــد از بیهوشــی اســپاینال و اپیــدورال، میلوگرافــی و
لومبــار پانکچــر میباشــد. هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن تأثیــر تکنیــک جریــان مخالف در پیشــگیری از ســردرد
پــس از پارگــی دورا در جراحــی ســزارین تحــت بیهوشــی اســپاینال میباشــد.
روش کار: در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی ســاده یــک ســو کــور، بیمــاران بــه دو گــروه مداخلــه و
کنتــرل تقســیم شــدند. هــر گــروه شــامل 120 بیمــار بــود. در گــروه مداخلــه 3 ســی ســی مارکائیــن 5/ 0 درصــد
بــا 1 ســی ســی فنتانیــل ترکیــب شــد کــه 3 ســی ســی آن بــا ســوزن اســپاینال کوئینکــه شــماره 24 در فضــای
ســاب آراکنوئیــد تزریــق و همزمــان بــا عقــب کشــیدن ســوزن 1 ســی ســی از دارو در مســیر تزریــق گردیــد. در
گــروه کنتــرل فقــط 3 ســی ســی از ایــن ترکیــب در فضــای ســاب آراکنوئیــد تزریــق شــد و هنــگام عقب کشــیدن
ســوزن دارو در مســیر تزریــق نشــد. ســپس در فواصــل 6، 12، 18، 24، 48 و 72 ســاعت پــس از عمــل از بیمــاران
در خصــوص ایجــاد ســردرد ســؤال شــد و در صــورت ســردرد شــدت آن بــا مقیــاس ســنجش عــددی ارزیابــی
گــردد. در نهایــت اطلاعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم افــزار SPSS و بــا آزمونهــای آمــاری تــی، مــن ویتنــی و
مجــذورکای تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا: فراوانــی رخــداد ســردرد در گــروه مداخلــه 5/2 درصــد و در گــروه کنتــرل 2/9 درصــد بــود
)028/ 0 = P(. میانگیــن شــدت ســردرد در گــروه مداخلــه 21/3 ± 66/5 و در گــروه کنتــرل 89/2 ± 18/5
آنالیــز شــد ) 1 = P(. میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل 95/5 ± 26/29 و گــروه مــورد 58/5 ± 89/27 بــود
)066/ 0 = P(. میانگیــن ســن افــراد مبتــلا بــه ســردرد در گــروه مداخلــه 05/3 ± 66/24 و در گــروه کنتــرل
54/6 ± 72/29 آنالیــز گردیــد )23/ 0 = P(. ایــن مطالعــه نشــان داد افــراد مبتــلا بــه ســردرد در مقایســه بــا

 

متن کامل [PDF 170 kb]   (1519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پزشکی بالینی ابن سینا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Avicenna Journal of Clinical Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb