دوره 23، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائیز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 202-206 | برگشت به فهرست نسخه هاDOI: 10.21859/hums-230311

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karkhanehie B, Farhadian M, Lashgary M. evaluation of the . Sci J Hamadan Univ Med Sci. 2016; 23 (3) :202-206
URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1356-fa.html
کارخانه ای بهروز، فرهادیان مریم، لشگری مرجان. بررسی تأثیر تکنیک جریان مخالف در پیشگیری از سردرد پس از پارگی دورا در جراحی سزارین تحت بیهوشی اسپاینال. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان. 1395; 23 (3) :202-206

URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1356-fa.html


دستیار دانشگاه علوم پزشکی همدان ، marjan_0084@yahoo.com
چکیده:   (513 مشاهده)

هــدف: ســردرد پــس از پارگــی دورا عارضــه نســبتاً شــایع بعــد از بیهوشــی اســپاینال و اپیــدورال، میلوگرافــی و
لومبــار پانکچــر میباشــد. هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن تأثیــر تکنیــک جریــان مخالف در پیشــگیری از ســردرد
پــس از پارگــی دورا در جراحــی ســزارین تحــت بیهوشــی اســپاینال میباشــد.
روش کار: در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی ســاده یــک ســو کــور، بیمــاران بــه دو گــروه مداخلــه و
کنتــرل تقســیم شــدند. هــر گــروه شــامل 120 بیمــار بــود. در گــروه مداخلــه 3 ســی ســی مارکائیــن 5/ 0 درصــد
بــا 1 ســی ســی فنتانیــل ترکیــب شــد کــه 3 ســی ســی آن بــا ســوزن اســپاینال کوئینکــه شــماره 24 در فضــای
ســاب آراکنوئیــد تزریــق و همزمــان بــا عقــب کشــیدن ســوزن 1 ســی ســی از دارو در مســیر تزریــق گردیــد. در
گــروه کنتــرل فقــط 3 ســی ســی از ایــن ترکیــب در فضــای ســاب آراکنوئیــد تزریــق شــد و هنــگام عقب کشــیدن
ســوزن دارو در مســیر تزریــق نشــد. ســپس در فواصــل 6، 12، 18، 24، 48 و 72 ســاعت پــس از عمــل از بیمــاران
در خصــوص ایجــاد ســردرد ســؤال شــد و در صــورت ســردرد شــدت آن بــا مقیــاس ســنجش عــددی ارزیابــی
گــردد. در نهایــت اطلاعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم افــزار SPSS و بــا آزمونهــای آمــاری تــی، مــن ویتنــی و
مجــذورکای تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا: فراوانــی رخــداد ســردرد در گــروه مداخلــه 5/2 درصــد و در گــروه کنتــرل 2/9 درصــد بــود
)028/ 0 = P(. میانگیــن شــدت ســردرد در گــروه مداخلــه 21/3 ± 66/5 و در گــروه کنتــرل 89/2 ± 18/5
آنالیــز شــد ) 1 = P(. میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل 95/5 ± 26/29 و گــروه مــورد 58/5 ± 89/27 بــود
)066/ 0 = P(. میانگیــن ســن افــراد مبتــلا بــه ســردرد در گــروه مداخلــه 05/3 ± 66/24 و در گــروه کنتــرل
54/6 ± 72/29 آنالیــز گردیــد )23/ 0 = P(. ایــن مطالعــه نشــان داد افــراد مبتــلا بــه ســردرد در مقایســه بــا

 

متن کامل [PDF 170 kb]   (198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پزشکی بالینی ابن سینا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Clinical Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb